http://www.yeladudim.co.il לוח מודעות הוסף למועדפים הפוך לאתר הבית קבוצת
דיון
לאתר
האדם השלם


אוריינות בגן ילדים
כתיבה פונקציונלית ויצירתית בגן
מהות והתפתחות האוריינות
כתיבה פונקציונלית
כתיבה יצירתית
דיון וסיכום
ביבליוגרפיה
הרחבת הנושא
מאמרים נוספים בנושא אוריינות
הצעות לפעילויות אוריינות

עמוד הבית מאמרים אוריינות בגן ילדים ביבליוגרפיה
ביבליוגרפיה
1. ברמן, ר' (1997), מבוא לפרקים העוסקים ברכישת הלשון. בתוך שימרון, י' (עורך) (תשנ"ז) מחקרים בפסיכולוגיה של הלשון בישראל. (עמ' 35-23). ירושלים: מאגנס
2. בנטין, ש' (1997), על הקשר שבין פונולוגיה, מודעות פונמית ותהליכי קריאה. בתוך שימרין, י' (עורך) (תשנ"ז) מחקרים בפסיכולוגיה של הלשון בישראל. (עמ' 202-184). ירושלים: מאגנס
3. גארטון, א' ופראט, כ' (1989) בדרך לאוריינות. בתוך פלד, נ' (עורכת) (תשנ"ו) מדיבור לכתיבה, (עמ' 24-13). ירושלים: כרמל .
4. גודמן, י' (תשנ"ד). מתוך התפתחותה של האוריינות בשלביה הראשונים. בתוך ולדן, צ' (עורכת) על ניצני אוריינות ועל השפה כמכלול, (עמ' 20-15) מכללת בית ברל.
5. ולדן, צ' (תשנ"ה ).ראשית כתיבה ותכליתה- השתמעויות חינוכיות והמלצות. בתוך סנדבק, א', ולדן, צ' וזילר, א' (עורכות) (תשנ"ה) ככתבם וכלשונם…על כתיבתם של ילדים צעירים. ירושלים: משרד החינוך.
6. ולדן, צ' a (1991) גן עדן הקסום. מתוך הד הגן חוברת ב', שנה נ"ו, כסלו תשנ"ב 163-162.
7. ולדן, צ' (תשנ"ד). על המקבילות שברכישת הדיבור והשפה הכתובה ועל ההבדלים שביחס הסביבה אליהן. בתוך ולדן, צ' (עורכת) על ניצני אוריינות ועל השפה כמכלול, (עמ' 41-1) מכללת בית ברל.
8. ולדן, צ' (תשנ"ו). ניצני אוריינות, אוריינות ובוריינות. בתוך פלד, נ' (עורכת) (1996) מדיבור לכתיבה (עמ' 280-263) ירושלים: כרמל.
9. וולס, ג' (1985). פעילות אוריינית בגיל הרך והצלחה בבית הספר. בתוך פלד, נ' (עורכת) (1996) מדיבור לכתיבה (עמ' 66-43) ירושלים: כרמל.
10. טיל ו', (1984), לקראת תיאוריה חדשה- כיצד לומדים ילדים לקרא ולכתב באופן טבעי. בתוך ברוש, ש' (עורכת) (1993) אוריינות חדשה. (עמ' 82-69) רמת אביב: מט"ח
11. כצנברגר, א'. (1994).היכולת לספר סיפור על פי סדרת תמונות: היבטים קוגניטיביים לשוניים והתפתחותיים. עבודת דוקטורט אוניברסיטת ת"א
12. לביא, צ' (1991), תרומתו של ויגוצקי, בתוך: עיונים בחינוך עכשווי (עמ' 136-113) . חיפה: אח
13. לוין, א', אמסטרדר, פ', וקורת, ע' (1997). ניצני כתיבה בגיל הגן: היבטים התפתחותיים והשפעת מבנה הלשון. בתוך שימרון, י' (עורך) (תשנ"ז) מחקרים בפסיכולוגיה של הלשון בישראל. (עמ' 248-289 ). ירושלים: מאגנס
14. לוין, ג' (1995) כיצד לומדים ילדים בגיל הרך. הד הגן, תשנ"ה (ד) 375-364
15. לוין, ג' ( 1988 ) מעורבות משתתפת. הד הגן, חוברת כ', 137-132
16. סמילנסקי, ש', שפטיה, ל' (1993) המשחק הסוציודרמטי . קרית ביאליק: הוצאת אח.
17. סמית, פ' (1984) קריאה ככותב. בתוך ברוש, ש' (עורכת)(1993) ) אוריינות חדשה, (עמ' 98-86) תל אביב: מט"ח.
18. סנדבק, א' (תשנ"ה). ניצני כתיבה בהתפתחותם. בתוך סנדבק, א', ולדן, צ' וזילר, א' (עורכות) (תשנ"ה) ככתבם וכלשונם…על כתיבתם של ילדים צעירים. ירושלים: משרד החינוך.
19. סנפיר, מ' (2000 ) . השתמעויות מחקר השפה הכתובה- למעשה החינוכי. מתוך הד הגן חוברת ב', כסלו תשס"א, 73-23.
20. פוירשטיין, ר' (1998) האדם כישות משתנה. על תורת הלמידה המתווכת. אוניברסיטת משודרת
21. צימרמן, ח' (תשנ"ה). התערבות המחנך בכתיבה חופשית אצל ילדי גן. בתוך מחשבות כתובות, 12/13, מל"ל, מכללת בית ברל, 55-46.
22. קורת, ע' ובכר, א' (תשנ"ז). ניצני אוריינות - מן התיאוריה אל המעשה באומנויות השפה. תל אביב: מופ"ת.
23. קליין, פ. ש' (1991). שילוב התפתחות ברגשית והשכלית. מתוך 165-164.
24. קליין, פ. ש' (1993). ילד נבון ורגיש יותר (MISK), מבט חדש על השאלה ישנה. שדה חמד ל"ו (א', ב') 111-99.
25. קליין, פ. ש' (1997). ילד חכם יותר. רמת גן: אוניברסיטת בר-אילן
26. שן, י', ברמן, ר' (1997). מאירוע הבודד למבנה הפעולה: שלבים בהתפתחות הנרטיבית. בתוך שימרון, י' (עורך) (תשנ"ז) מחקרים בפסיכולוגיה של הלשון בישראל, (עמ' 145-119). ירושלים: מאגנס.
27. Brunner (1983) Child Talk: Learning to use Language, Oxford: Oxford University Press
28. Clay, M,M, (1966) Emergent reading behaviour, Unpublished doctoral dissertation, University of Ouckland
29. Goelman, H. & als. (1984).Awakening to Literacy. Heinemann Educational Books: London.
30. Goodman (1980) . The roots of Literacy, in M. P. Douglass, Reading: A Humanism Experience. Claremount Graduate School.
31. Harrison, B.T (1983) Learning through writing. NFER - Nelson
32. Hall , N. (1989) The emergence of Literacy. Hodder and Stoughton.
33. Piaget (1970a) Main Trends in Inter Disciplinary Research ,New York Harper and Row
34. Piaget (1970b) Main Trends in Psychology ,New York: Harper and Row
35. Smith, F ..(1982). Writing in the writer. London: Heinemann Educational Books
36. Vygotzky, L, S (1986) Thought and Language (new edn). Cambridge, Mass: Harvard University Press
37. Vygotzky, L, S. (1978) Mind in Society, Cambridge, MA: Harvard University Press
38. Schulman- Kolombus, E ( 1979). What to do and how to do it, play. In Is it tomorrow yet? (pp29-34). Haifa: Moumt Carmel International Centre.

[ב.ל.]חזרה לעמוד הקודם 
חזרה לראש העמוד
שלח לחבר


עמוד הבית
פינות
פינת הילדים
פינת החגים
פינת עונות השנה
קהילות
קהילת חינוך וגן
מאגרים
קבוצת דיון
מסיבות ואירועים
קהילת אלטרנטיבי
פורום האדם השלם
פורום חוכמת הקבלה
אתר ילדים של החיים
ספרות מקצועית
ע) התפתחות הילד)
התפתחות הילד (E)
ע) חינוך לגיל הרך)
חינוך לגיל הרך (E)
כללי
על האתר
אודותי
שנת שבתון