ךירפ קצבמ ןמה ינזא
: קצבל
חפות חמק תוסוכ 2 1/2
הנירגרמ םרג 200
רכוס תופכ 2
ןומלח 1
: גרפ תילמל
ירט ןוחט גרפ סוכ 1
בלח סוכ 1/2
רכוס סוכ 1/2
שבד תופכ 2
םיזופת ץימ סוכ 1/4
םחל-ירורפ תופכ 2
.ררקמב םייתעשכ ררקל ,ךר קצבל קצבה םירמוחה לכ תא בברעל
.הכומנ שא לע ןטק-ריסב םחלה ירורפ טעמל יולימה ירמוח תא בברעל
.םחלה ירורפ תא ףיסוהלו שאהמ ריסהל
םילוגיע ץורקלו ,מ"מ 3 יבועב הלעל חמוקמ-חטשמ לע קצבה תא דדרל
תרוצל רוגסלו לוגיע לכ זכרמב יולימהמ תיפכ חינהל ,מ"ס 7 - 6 רטוקב
.ןמה ןזוא
.תוקד 20 -כ ינונב םוחל שארמ םמוחש תופאלו ,תינבתב היפא ריינ לע חינהל
.לעמ רכוס תקבא טעמ רזפל .תשר לע ןנצלו איצוהל
:םיזוגאו םירמת תילמל
םירמת תיחמ ר"ג 250
ןומניק תיפכ ½
לינו תיצמת תיפכ 1
ןמש ףכ 1
ינוניב םיצוצק ךלמ יזוגא ר"ג 50
.ןמה ןזוא לכב תיפכ לש תומכ חינהלו םירמוחה לכ תא בברעל
:םינומרע תילמל
םינומרע  ר"ג 200
הקותמ תנמש לכימ 1/2
רכוס תופכ 11/2
חלמ טרוק
.תוככרתהל דע םימב םילשבמו םינומרעה תא םיפלקמ
טרוקו רכוסה םע הקותמ תנמש לכימ יצחב םילשבמו םתוא םיררופמ
.ןמה ןזוא לכב תיפכ לש תומכ םיחינמ .הכמסהל דע חלמ

דומעה תספדהל וצחל